Ochrana oznamovatelů

Společnost Pivovar Protivín, a.s., se sídlem Protivín, Pivovar 168, PSČ 398 11, IČO: 260 25 248 (dále jen jako „Společnost“) jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), informuje o základních zásadách a principech, na jejichž základě je možno podat oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“).

Společnost zavedla vnitřní oznamovací systém, který je určen pouze pro osoby, které se o možném protiprávním jednání u Společnosti dozvěděly v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Společnost.

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti a které:

  • má znaky trestného činu,

  • má znaky přestupku, za který Zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

  • porušuje Zákon, nebo

  • porušuje jiný právní předpis v relevantní oblasti.

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti, externího oznamovacího systému prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti nebo uveřejněním podle § 7 odst. 1 písm. c) Zákona, případně jiných orgánům veřejné moci příslušných k řešení oznamovaného protiprávního jednání. Uveřejnění může oznamovatel využít jen v případě, že oznámení nejdříve učinil prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího oznamovacího systému.

Přijímáním a posuzováním důvodnosti oznámení je Společností pověřena příslušná osoba. Osobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému Společnosti je Mgr. Norbert Mazzolini.

K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít:

 • v písemné formě adresované Příslušné osobě odeslané na adresu Pivovary Lobkowicz Group, a.s., Nekázanka 858/5, 110 00 Praha 1 s označením obálky „Oznámení Pivovar Protivín, a.s. – neotevírat – výhradně k rukám Mgr. Norberta Mazzolini“,

 • v písemné formě na e-mailovou adresu oznameni@pivovary-lobkowicz.cz,

 • telefonní linku +420 731 635 225, a to každý pracovní den od 10:00 do 15:00 hod.,

 • osobní jednání po předchozí telefonické dohodě.

Podané oznámení musí obsahovat následující údaje:

 • jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, a

 • informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti a které naplňuje znaky uvedené v Zákoně.

Příslušná osoba je povinna zajistit ochranu identity oznamovatele tak, aby v souvislosti s učiněným oznámením a jeho vyřizováním bylo zaručeno, že proti oznamovateli nebude ze strany povinného subjektu přikročeno k žádným odvetným opatřením. Zpracování osobních údajů oznamovatele je prováděno za účelem naplnění zákonné povinnosti uložené povinnému subjektu a je tedy v souladu s příslušnými právními předpisy.

Společnost si vyhrazuje možnost anonymní oznámení nepřijímat. V případě, pokud Příslušná osoba v rámci vnitřního oznamovacího systému Společností obdrží anonymní oznámení, toto oznámení toliko založí do evidence a dále s ním nijak nenakládá, a to až do doby, než vyjde dodatečně najevo totožnost anonymního oznamovatele. Ochrana podle Zákona a jiných právních předpisů náleží anonymnímu oznamovateli od okamžiku, kdy jeho totožnost vyjde najevo tomu, kdo jej může vystavit odvetnému opatření.

Po podání oznámení následuje řádné posouzení důvodnosti oznámení a jeho pravdivosti Příslušnou osobou. Oznamovatel bude vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho přijetí, pokud ve svém oznámení výslovně nesdělí, že na potvrzení přijetí netrvá. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je Příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Zjistí-li Příslušná osoba, že se po obsahové stránce nejedná o oznámení podle Zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně informuje osobu, která jej učinila.

Vyhodnotí-li Příslušná osoba oznámení jako důvodné, navrhne představenstvu Společnosti přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. O přijatém opatření Společnost neprodleně informuje Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele, ledaže by vyrozuměním o přijetém opatření došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

Pokud Příslušná osoba nevyhodnotí oznámení jako důvodné, informuje písemně oznamovatele bez zbytečného odkladu o tom, že neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Společnost zajistí oznamovatelům ochranu před odvetnými opatřeními. Ochrany před odvetnými opatřeními se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení. Podá-li osoba takovéto vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se tím přestupku dle Zákona, za což jí může být uložena pokuta do výše 50 000 Kč.

Je vám více než 18 let?

Potvrďte prosím, že je vám více než 18 let.